• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

فریزر 13 فوت- TUP-310ND - Defrost و PF-320MN
یخچال13 فوت-درب محدب- - TMG-340 , NPF-350CM- Defrost
یخچال فریزر 20 فوت Defrost , Nofrost-و PRN-470BM- PR-470BM
یخچال 10 فوت درب محدب- PR-250CM- Defrost