• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

یخچال13 فوت-درب محدب- - TMG-340 , NPF-350CM- Defrost
یخچال فریزر 18 فوت Defrost و PR-425BML- Nofrost و PRN-425BMDL
یخچال فریزر ویژه نگهداری واکسن- TDF-342, Fan Frost
یخچال 10 فوت درب محدب- PR-250CM- Defrost