• تهران، انقلاب، چهار راه کالج، شماره727
  • پست الکترونیک:info@philver.com

021-66483440

محصولات

یخچال13 فوت-درب محدب- - TMG-340 , NPF-350CM- Defrost
محصولات بدون برفک-نوفراست-- PRN-380TM , PRN-470BM , PRN-425BMDL
یخچال فریزر 20 فوت Defrost , Nofrost-و PRN-470BM- PR-470BM
یخچال فریزر ویژه نگهداری واکسن- TDF-342, Fan Frost